خسته شدن از زندگی یعنی چه؟ خستگی از زندگی یک وضعیت روحی است که در آن احساس کمبود انرژی، عدم اشتیاق و انگیزه، احساس ناامیدی و بی‌رغبتی به فعالیت‌های روزمره وجود دارد. وقتی کسی از زندگی خسته می‌شود، معمولاً احساس می‌کند که زندگی برایش تکراری…